AVALEM JOVES PLUS 2018

 

AVALEM JOVES PLUS 2018

Contrataciones EMCUJU: 38

Contrataciones EMPUJU: 34

 

 

PROGRAMA EMCUJU

 

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 667.527,00 euros
 • Nombre de contractes: 38
 • Duració del contracte: Del 13 d’agost de 2018 al 12 d’agost de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Els contractes subscrits tenen com a objectiu adquirir experiència sobre els estudis cursats per les persones beneficiàries, les quals faran principalment les tasques següents, definides per ocupacions:

 • Advocat/advocada: 1 persona

Realització d’informes jurídics, elaboració de plecs de contractació per a ajuntaments menuts; elaboració d’informes de caràcter juridicoadministratiu, a proposta del cap de servei. Suport i assistència tècnica en matèria jurídica en la redacció d’escrits processals i preparació de vistes. Elaboració de dictàmens jurídics. Cooperació i coordinació amb els serveis jurídics i tècnics dels municipis.

 

 • Assistent jurídic legal: 10 persones

Tasques de gestió, estudi i propostes de caràcter administratiu de nivell superior, fent funcions d’assessorament jurídic, com també redacció de documents juridicoadministratius.

 • Comunicació multimèdia: 2 persones

Col·laborar en l’elaboració d’informació digital, edició d’imatges, textos i generació de contingut audiovisual.

 • Conservador/conservadora - restaurador/restauradora: 2 persones

Col·laborar en l’ordenació i la conservació dels fons de magatzem, el museu i la sala d’exposicions; investigació, revisió i actualització del catàleg de fons del museu; col·laborar en l’emissió d'informes sobre l’estat de conservació i taxació, com també en treballs de restauració i conservació; col·laborar en l’ordenació i la conservació dels fons del magatzem, així com en la investigació, la revisió i l’actualització del catàleg de fons del museu; tasques de suport en l’emissió d’informes tècnics sobre la conservació d’objectes del museu i treballs de restauració o conservació.

 • Documentalista: 2 persones

Col·laboració en l’adaptació de l’arxiu històric; organitzar la informació que hi ha en l’arxiu històric; participar en la recuperació d’informació, com també en l’adaptació dels documents en els diferents processos a la nova normativa de protecció de dades. Col·laborar en la difusió de la documentació que siga d’interés públic a través de la Wikipedia. (Promoció cultural).

 • Economista: 1 persona

Tramitar expedients de modificació pressupostària; efectuar informes d’estabilitat pressupostària i de viabilitat de les modificacions; proposar els elements que s’han d’incorporar en les bases d’execució del pressupost; realització d’anàlisi de cost efectiu dels serveis; revisió de la consolidació dels comptes anuals.

 • Especialista en dret de l’administració pública: 1 persona

Col·laborar en l’administració i el control dels aspectes i les incidències, com també en l’assessorament a la corporació en les matèries de gestió i tramitació administrativa; participar en l’actualització dels instruments de planificació i ordenació dels recursos humans.

 • Gestor/gestora de l’administració pública: 1 persona

Tasques de suport en la producció de documents comptables i elaboració de tancaments i obertures comptables com a operacions no pressupostàries, operacions d’execució del pressupost de despeses i d’ingressos, liquidació del pressupost, estats i comptes anuals de les entitats locals.

 • Informàtic/informàtica: 4 persones

Participar en l’equip que efectua el suport al procés d’implementació de l’administració electrònica; donar suport tècnic al Servei de Contractació, com també per al desenvolupament del gestor d’expedients i el de comandes de material electrònic; prestar suport tècnic en la gestió de les meses de contractació, a través de la plataforma de licitació electrònica del sector públic. Assistència al personal usuari en presentació d’ofertes electròniques; resolució d’incidències en notificacions i firma electrònica.

 • Enginyer/enginyera de carreteres: 1 persona

Funcions pròpies de la titulació, dirigir i fer estudis i projectes; redacció de plecs tècnics per a contractes de serveis i la seua adequació a la nova Llei de contractes; maneig de bases de dades de projectes i la seua integració en la plataforma de gestió de les carreteres de la Diputació.

 • Enginyer/enginyera en telecomunicacions: 1 persona

Tasques tècniques del canvi de tota l’electrònica de la xarxa, de cada una de les seus, per al projecte de pas a telefonia IP en núvol i el condicionament dels sistemes informàtics.

 • Periodista: 1 persona

Col·laborar i participar en la redacció de notes de premsa; suport de tasques de redacció i de preparació de material escrit per a difondre’l en la web i les xarxes socials, com també en les relacionades amb rodes de premsa.

 • Sociòleg/sociòloga: 2 persones

En el servei de Relacions amb l’Exterior de la corporació, col·laborar en l’evolució d’intervenció pública en les seues necessitats, disseny, implementació, productes i impactes; col·laborar en l’elaboració d’un dossier sobre inversions municipals; participar en sondejos, enquestes, qüestionaris i entrevistes; col·laborar en el protocol d’avaluació de resultats per a millorar la idoneïtat del disseny de programes, plans o projectes.

En l’àmbit de la transparència: col·laborar en l’assessorament i el seguiment de projectes vinculats al pla estratègic; col·laborar en la revisió de projectes presentats pels ajuntaments; col·laborar en la realització de l’INDIP.

 • Tècnic/tècnica d’innovació formativa: 1 persona

Tasques de supervisió de les metodologies formatives, guies didàctiques i adequació dels dissenys i del desenvolupament de les noves modalitats formatives a través de la plataforma de teleformació; disseny de continguts formatius per a impartició de cursos en format en línia i participar en l’equip de treball per al procés d’un disseny pedagògic de la formació presencial.

 • Tècnic/tècnica de protocol: 1 persona

 

Col·laborar en l’organització d’actes protocol·laris i esdeveniments; donar suport en les tasques d’organització d’actes protocol·laris i organització d’esdeveniments; assessorar en protocol i cerimonial en institucions públiques; donar suport en la gestió de confirmacions, excuses i delegacions del president; cooperar en la recepció, el registre i la contestació de les invitacions que reben les autoritats de la Diputació.

 

 • Tècnic/tècnica de turisme: 2 persones

Col·laborar en la coordinació de totes les activitats de processos de formació i creació de productes turístics.

 

 • Tècnic/tècnica mitjà/mitjana de recursos humans: 2 persones

Col·laborar en les tasques pròpies de la seua categoria professional en la tramitació i el control d’altes, baixes i variacions de personal; seguiment de partides pressupostàries, calendari laboral i horaris; atenció de consultes i incidències sobre convocatòries públiques d’ocupació; col·laborar en les actualitzacions de la Relació de llocs de treball, com també en l’elaboració de l’oferta d’ocupació pública.

 • Traductor/traductora d’anglés: 2 persones

 

Execució tècnica de les tasques de traducció de material informatiu de la web; traducció d’anglés i mediació lingüística.

 

 • Traductor/traductora de valencià: 1 persona

 

Farà les tasques de suport al desenvolupament de les funcions de nivell superior en traducció, del castellà al valencià, de la documentació administrativa i la correcció de la documentació.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA EMPUJU

 

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 576.270,57 €
 • Nombre de contractes: 34
 • Duració del contracte: Del 13 d’agost de 2018 al 12 d’agost de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

 

Ocupacions contractades i tasques que s’han de fer:

Conductor/conductora assalariat/assalariada: 1 persona

Conducció, manteniment, neteja, posada a punt i xicotetes reparacions de vehicles, com també fer  els serveis que se’ls encomanen; conduir els vehicles que se’ls assignen; manteniment, neteja, posada a punt i xicotetes reparacions que no necessiten de taller.

 • Infermer/infermera: 2 persones

A l’Hospital Psiquiàtric de Bétera es presta atenció a problemes tant somàtics com conductuals de pacients amb trastorns mentals greus; assistència als treballadors i les treballadores de l’empresa; tasques d’infermeria en col·laboració amb el personal mèdic i facilitació d’informació sanitària dels programes de salut.

I en els serveis de prevenció es col·labora en el control dels processos d’infermeria, cures i del funcionament de tota la unitat de salut laboral.

 • Jardiner/jardinera: 1 persona

Col·laboració i suport de l’atenció i el manteniment de la jardineria de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera, en els horts agroecològics, i control de compostatge; col·laborar en la coordinació de les tasques de jardineria; donar suport tècnic en els horts agroecològics, com també cooperar en el seguiment dels contenidors d’envasos, de paper i orgànics, i col·laborar en l’atenció del manteniment de les zones verdes.

 • Metge/metgessa especialista en psiquiatria: 1 persona

Ajudar el pacient a augmentar la seua habilitat per a funcionar; afavorir que les persones amb TMG es puguen mantindre integrades en la comunitat; supervisar les fases del tractament; donar suport a les persones amb responsabilitat en el procés de rehabilitació del pacient.

 • Operador/operadora de màquina de reprografia (impressió arts gràfiques): 1 persona

 

Tasques d’impressió i col·laboració amb equips òfset i digitals; tasques de preimpressió, postimpressió i acabaments en disseny i manipulació d’arxius digitals.

 

 • Ordenança: 4 persones

Tasques de protocol i de col·laboració bàsica per a funcionament de les instal·lacions dels centres de treball, com també de recepció, enllaç o transport de documents o materials; tasques de reprografia i enquadernació, preparació de paqueteria i correu i gestió d’emmagatzematge de material; col·laborar en la supervisió i preparació de les aules de formació, entrega de documentació i firmes de l’alumnat i assistència en les seus descentralitzades.

 • Personal de laboratori de química industrial: 1 persona

Col·laboració en els assajos i la presa de mostres en obra, assajos d’identificació i control de materials en laboratori de les obres de construcció i conservació dutes a terme per l’àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València.

 • Personal tècnic en topografia: 1 persona

Col·laboració en les comprovacions de domini públic viari i propietat, delimitacions patrimonials, estudis i projectes de carreteres, direcció facultativa, explotació, gestió, control de qualitat, seguretat viària, planificació i afeccions.

 • Professional de suport a l’administració pública de tributs: 4 persones

Dur a terme tasques de notificació, diligències i publicacions del procediment administratiu tributari; col·laborar en activitats d’investigació de béns susceptibles d’embargament, com també en la tramitació de peticions de valoració de béns i declaració de crèdits incobrables.

 • Tècnic/tècnica de producció d’audiovisuals i espectacles: 1 persona

 

Participar en l’assessorament i la coordinació en la producció d’espectacles i activitats del MuVIM; prestar assistència tècnica i assessorament propi de la seua categoria professional en aquestes instal·lacions.

 

 • Tècnic/tècnica administratiu/administrativa en general: 13 persones

Depenent del servei de destinació, farà les tasques pròpies de la gestió administrativa, com ara escaneig, arxiu, etiquetatge, rectificació o manteniment de dades; gestió de notificacions, comunicacions i registre de documents, inclosos els comptables; tramitació administrativa de factures, ingressos o pagaments; recopilació de dades per a elaborar expedients i efectuar-ne el seguiment; gestionar les bases de dades i els registres estadístics per a donar resposta a les necessitats de l’organització; col·laborar en la revisió d’autoliquidacions.

 • Tècnic/tècnica de prevenció: 1 persona

Col·laborar tècnicament en l’àmbit de la seua categoria professional en matèria de prevenció; participar en les visites als centres de treball, per a comprovar les condicions de treball; prestar suport i assistència en els cursos de prevenció; col·laboració en el seu àmbit funcional en la implantació de plans d’autoprotecció, com també en el seguiment i el control de mesures preventives.

 • Tècnic/tècnica en gravació audiovisual: 3 persones

Col·laboració, d’acord amb la seua categoria professional, en les gravacions de rodes de premsa i actes corporatius, edició i muntatge de vídeos, actualització dels continguts en la web, organització de l’arxiu audiovisual de Relacions amb l’Exterior i la confecció dels reportatges fotogràfics.

 

 

AJUDA COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

 

http://www.empleo.gob.es/uafse

 

 • Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.
 • UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
Imatge tornar enrere