Subvencions destinades a les entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

La Diputació de València convoca subvencions destinades a col·laborar amb la realització de projectes i actuacions d'institucions sense ànim de lucre de la província de València, destinats al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.

 

Si es desitja, pot consultar-se el text íntegre de la convocatòria en la base de dades nacional de subvencions: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/363992

 

Presentació de sol·licituds: (accés a oficina virtual)

Imatge tornar enrere