Subvencions destinades a les entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a esportistes d'elit i jóvens esportistes de la província de València 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació de 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la Corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Convocatòria d'ajudes del Pla SOM+ 2017

Podran ser beneficiaris d'aquest Pla tots els municipis de més de 50.000 habitants de la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Convocatòria del Pla d'Ocupació 2017

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit als municipis i els seus organismes autònoms dependents que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l'execució d'obres o servicis d'interès general o social.

El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla serà fins al 19 de Desembre del 2017.

Procés de selecció d'Especialistes de Brigades Forestals (ref. 02-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

S’ha acordat realitzar una modificació en les bases reguladores d'aquest procés de selecció que van ser publicades en el BOP 105, de 2 de juny de 2017. Per tant, s’obri un termini de presentació de noves sol·licituds des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Procés de selecció d'un/a tècnic/a de Recursos Humans (ref. 09-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

Convocatòria d'un procés de selecció per a cobrir un lloc de Tècnic/a de Recursos Humans.

Termini de sol·licitud des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Ampliació del termini de justificació de subvencions destinades a esportistes d'elit i joves esportistes

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 16 de novembre de 2017 (veure anunci)

Imatge tornar enrere