PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DE “TROFEUS ESPORTIUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2013”

 Aprovat per Decret de Presidència en data 6 de febrer de 2013 i publicat en BOP núm. 36 del 12 de febrer de 2013, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació del subministrament de “TROFEUS ESPORTIUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2013”, s’anuncia PROCEDIMENT OBERT corresponent.

OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

  • Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix 46003 València.

  • Telèfon: 963157950, Fax: 963882529

  • Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es

El termini per a l’obtenció de documentació i informació així com per a la presentació d’ofertes finalitza a les 13,00 hores del setzé dia natural al de la publicació d’este anunci en BOP.

PROGRAMA PROVINCIAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES 2013

Han sigut publicades en el BOP núm. 49 del 27 de febrer de 2013 les BASES REGULADORES PER A L’OBTENCIÓ D’ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL 2013,

Els municipis destinataris són aquells de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants i que no estiguen agrupats en Mancomunitats per al sosteniment d’Unitats de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCs) o no realitzaren per si sols un Pla Municipal sobre Drogodependències.

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS 2013

 La Diputació de València, a través del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), convoca la concessió d’ajudes als municipis de fins a 20.000 habitants de la província de València per a la realització d’activitats culturals durant la campanya 2013

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i sol·licitud, sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i instància, Pop-Rock Sona la Dipu. Les bases d’este concurs han sigut publicades en el BOP nº45 del 22 de febrer de 2013.

El termini de presentació de solucitudes és fins al dia 30 de març de 2013 inclòs.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

 

Aprovades, per la Junta de Govern de la Diputació de València celebrada el dia 18 de desembre del 2012, les BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA, i en compliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, queden exposades al públic, a l’efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals; es podent-se consultar en el Servici de Cultura de la corporació (plaça de Manises, 4, 3r pis), en hores d’oficina (9-14 hores).En el ben entés que, transcorregut el dit termini sense presentar-ne cap, es consideraran definitivament aprovades.

 

 


PUBLICACIÓ AJUDES A PROGRAMES I PROJECTES ONG 2012

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial, en la sessió de Junta de Govern celebrada el 16 d’octubre del 2012, va acordar la concessió de subvencions als projectes següents, que s’han presentat a la convocatòria d’ajudes per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social de l’any 2012.
Imatge tornar enrere