Estudis de Govern Obert

 

Premis GO

 

Guies d'accés a la informació pública

 

Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Anunci sobre calendari fiscal de l’exercici 2019

aprovació inicial del Pressupost General

per a l’exercici econòmic 2019.

Aprovació de la Lley Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, modificativa de part del articulat de la Lley  19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern

LEY 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana

DECRET 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel que es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana

LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions