Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Ordre del dia de la Junta de Govern Extraordinària a celebrar el dia 13 de març de 2018 a les 9.15 hores

Instrucció núm. 1/2018 de la Secretaría General de la Diputació sobre entrada en vigor de la lley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Circular del Diputat Delegat de Contractació i Subministraments, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles i Projectes Europeus, sobre novetats legislatives en matèria de contractació

Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2018.

Anunci sobre exposició pública i notificació col·lectiva dels padrons fiscals del l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de diverses taxes per a l’exercici 2018

Anunci sobre aprovació definitiva del Pressupost General de la Diputació de València per a l'exercici econòmic 2018.

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre acord del ple de 19 de desembre de 2017, pel que s’acorda l’aprovació anual de la plantilla, sector no sanitari.

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions