Contractes, convenis i subvencions

Ací podeu consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

3.1. Presidència

3.2. Assessorament Municipal

3.3. Benestar Social i Educació

3.4. Cooperació

3.5. Cultura

3.6. Informàtica

3.7. Institució Alfons el Magnànim

3.8. Intervenció

3.9. Joventut i Esports

3.10. Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

3.11. Medi Ambient

3.12. Secretaria General

3.13. Patronat de Turisme

3.14. Memòria Històrica

3.15. Transparència

3.16. Carreteres

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.2 Per a conéixer els anuncis, els expedients, les adjudicacions i els actes dels expedients tramitats en el servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: ací.

1.5 Registre de contractes menors:

2018

Anys anteriors

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2017 - 2018

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci en el BOP núm. 101, de 29/5/2017)

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol del 2014: en formats PDFDOC i ODT.

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

3.1. PRESIDÈNCIA

Concessió de subvencions en el marc de convenis singulars de Presidència: 

Anunci en BOP núm. 214, de 08/10/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017 (2)

 

Beques de práctiques formatives per al Gabinet de Presidència en matéria de comunicació, fotografia i protocol:

Bases: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 110, de 09/6/2017

Concessió de subvencions prepagables a les comissions falleres amb motiu de la participació en la recepció que organitza anualment la Diputació de València durant la setmana fallera del 2017.

Bases: Anunci en BOP núm. 27, de 8 de febrero de 2017

Correcció d'errades: Anunci en BOP núm. 29, de 10/2/2017

 

Ací podeu consultar la relació dels decrets de Presidència que atorguen subvencions públiques amb càrrec a la partida pressupostària 912.00, «Actuacions de Presidència per a fins de competència provincial», amb indicació del destinatari i l'import de la subvenció:

Relació de decrets de la Presidència 2017:

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Relació de decrets de la Presidència 2016

Relació de decrets de la Presidència 2015

Relació de decrets de la Presidència 2014

Relació de decrets de la Presidència 2013

Subvenció a les comissions falleres de la província de València 

Bases: Anunci en el BOP núm 36, de 23/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 40, de 29/2/2016

Concessió: Anunci en el BOP núm. 107, de 6/6/2016

Aportació de la Diputació de València al programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular del curs 2015-2016 Xarxa Llibres

Acord d'aportació: Anunci en el BOP núm. 235, de 9/12/15

Primer decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 11, de 17/1/2017

Segon decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 18, de 26/1/2017

Subvencions concedides en el marc de convenis singulars de Presidència de l'exercici 2013 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/16905/76200 i 201/16905/78000.

 

3.2. ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Bases i anunci de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 15, de 23/1/2017

Configuració del Tribunal de Selecció: Anunci en el BOP núm. 45, de 6/3/2017

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci en el BOP núm. 69, de 7/4/2017

Llistat definitiu d'admesos: Anunci en el BOP núm. 108, de 6/6/2017

Adjudicació: Anunci en el BOP núm. 125, de 30/6/2017

Subvencions per a beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens

Bases: Anunci en BOP núm 81, de 29/4/2016

Aprovació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/5/2017

Assistència tècnica als municipis:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 60, de 31/3/2016

Adjudicació de beca de ciències del treball. Anunci en BOP núm. 48, de 11/3/2015

 

3.3. BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Subvencions a les entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens en contra de la violència de gènere el 2018. BDNS (identif.) 400262.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 103, de 30/5/2018

Ajudes en espècie als ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants, consistents en actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius durant el 2018. BDNS (identif.) 394410

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 77, de 23/4/2018

Subvencions destinades al manteniment i el desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d'acció social durant l'exercici 2018. BDNS (identif.) 391507

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 03/4/2018

Ampliació del termini de justificació de les subvencions concedides per la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat fins al 31 de gener de 2018: Anunci en BOP núm. 248, de 29/12/217

Subvencions destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població inferior a 5.000 habitants per a activitats d’atenció i promoció del benestar de les persones majors i les dones: Anunci en BOP núm. 197, de 13/10/2017

Concessió de subvencions per al manteniment iel desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social de la província de València el 2017: Anunci en BOP núm 194, de 6/10/2017

Subvenció a clubs, entitats esportives i federacions per a activitats especials, extraordinàries i anuals el 2017. BDNS (identif.) 352942.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 219, de 15/11/2017

Subvenció a esportistes d’elit i esportistes jóvens de la província per a la temporada esportiva.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Subvencions a les associacions juvenils de la província de València per a finançar els programes juvenils executats en l’exercici 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Subvencions per a activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona en els municipis de la província de València el 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 106, de 5/6/2017

Subvencions per al manteniment i el desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d’acció social de la província de València el 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/6/2017

Subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens o en contra de la violència de gènere en la província de València el 2017. BDNS (identif.) 347524

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci en BOP núm. 219 de 15/11/2017

Subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i hòmens el 2017. BDNS (identif.) 347525:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci en BOP núm. 219, de 15/11/2017

Campanyes de prevenció i foment de la salut en municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València el 2017 (BDNS: 347375):

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Subvencions destinades a la prestació del servici d'anàlisi de prevenció i control de la legionel·la i al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/6/2017

Subvencions per al sosteniment dels servicis socials generals el 2017:

Bases: Anunci en BOP núm. 39, de 24/2/2017

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 51, de 14/3/2017

Rectificació: Anunci en BOP núm. 58, de 23/3/2017

Subvencions directes d'acord singular: Anunci en BOP núm. 243, DE 20/12/2016

Ajudes als deshospitalitzats dels establiments psiquiàtrics provincials i import de les despeses personals, exercici 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: Anunci en BOP núm. 228, de 25/11/2016

Subvencions destinades a atenció de necessitats d'inclusió social de menors en períodes estivals (programa provincial d'assistència nutricional 2016)

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 145, de 28/7/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm 156, de 12/8/2016

Concessió: