Informació economicofinancera i pressupostària

Ací podeu consultar:

 

1. Pressupost de la Diputació de València

2. Empreses públiques amb participació de la Diputació de València

3. Compte general de la Diputació

4. Comptes de la Diputació provincial de València i les entitats que en depenen rendits davant del Tribunal de Comptes

5. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

6. Informació comptable i pressupostària

7.Transparència en els deutes de la Diputació

8. Despeses de caixa fixa desagregades per centres directius

9. Llista i import de les operacions amb els proveïdors de la Diputació

10. Estudis de cost-rendiment dels serveis públics prestats

 

1. PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA, TERRA I MAR. ORDENANCES FISCALS DE LA DIPUTACIÓ.

1.1 Pressupostos de la Diputació

2018:   Llibre del Pressupost complet en PDF.

Pressupost consolidat 

Resum per capítols. En format reutilitzable

Estats inicials de gastos i ingressos

Bases d'execució 

2017:   Pressupost consolidat del 2017 en format reutilitzable

Estat inicial de despeses i ingresos del 2017 en format reutilitzable

1.2 Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern

1.3 Informes periòdics de l'execució dels Pressupostos

1.4 Modificacions de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost:

Llistat de subvencions nominatives del Pressupost 2018

Aprovació definitiva de modificacions de subvencions nominatives del pressupost:

1.5 Ordenances fiscals de la Diputació de València. Exercici econòmic 2018.

2. EMPRESES PÚBLIQUES AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

Divalterra: Informació econòmica i pressupostària

Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (Egevasa): Programa d'actuació, inversions i finançament

Gestió Integral de Residus Sòlids, SA (Girsa): Programa d'actuació, inversions i finançament

 

3. COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ amb informació separada dels ens que en depenen. Any 2016.

3.1 Compte anual de la Diputació:

Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Informe d'Intervenció

Balanç

Compte del resultat econòmic i patrimonial

Liquidació del Pressupost

Memòria

3.2 Compte anual del Patronat de Turisme:

Balanç

Compte del resultat econòmic i patrimonial

Liquidació del Pressupost

Memòria

3.3 Compte anual d'Impuls Econòmic i Local, SA:

Informe d'auditoria

 

4. COMPTES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LES ENTITATS QUE EN DEPENEN RENDITS  DAVANT DEL TRIBUNAL DE COMPTES

2015

2014

2013

2012

 

5. INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la Diputació de València. Exercicis 2012 a 2014.

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació de València. Exercici 2011.

 

6. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

6.1 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despeses i el límit de deute, tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressupost:

Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despeses i el límit del deute per a l'exercici 2018 (a desembre del 2017)

6.2 Indicadors pressupostaris (inclosos els ingressos fiscals i la despesa fiscal per habitant, la inversió per habitant, l'autonomia fiscal i el superàvit per habitant)

6.3 Indicadors financers i patrimonials (inclòs l'endeutament per habitant)

6.4 Informes de morositat, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:

Quart trimestre 2017, en format reutilitzable

Tercer trimestre 2017, en format reutilitzable

Segon trimestre 2017, en format reutilitzable

Primer trimestre 2017

6.5 Informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l' Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat (període mitjà de pagament a proveïdors):

6.6 Destinació del superàvit de la Diputació:

2017:   Quantitats: en format PDF, en format Excel

2016:   Quantitats: en format PDF, en format Excel

2015:   Informe remanent líquid de Tresoreria

Quantitats: en format PDF, en format Excel

 

7. TRANSPARÈNCIA EN ELS DEUTES DE LA DIPUTACIÓ

7.1 Import i evolució:

2017. En format Word i en format PDF

2016. En format Word i en format PDF

Dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

7.2 Deute de la Diputació amb entitats financeres, i terminis i característiques bàsiques

7.3 Indicadors pressupostaris del deute (endeutament per habitant i endeutament relatiu) 

 

8. DESPESES DE CAIXA FIXA DESAGREGATS PER CENTRES DIRECTIUS

Resum de l'any 2014. En format XLS i en format CSV

Per àrees, a 31/12/2014:

Benestar Social: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Cultura: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Escola Taurina: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

General: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Hospital Psiquiàtric: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Personal: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Protocol: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Turisme: Aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

 

9. LLISTA I QUANTIA DE LES OPERACIONS AMB ELS PROVEÏDORS DE LA DIPUTACIÓ

 

10. ESTUDIS DE COST-RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS PRESTATS

Podeu consultar-ho ací

Imatge tornar enrere